НачалоEuroconsultants GroupBg | En Проекти за техническа помощ

  • Проект по програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” – “Предоставяне на техническа и научна експертиза за създаване и опериране на регионални структури в подкрепа на заетостта и предприемачеството в Смолян и Кърджали” с възложител Българската стопанска камара (юли - ноември 2014 г.)
“Евроконсултантс България С.А.” АД изследва добри практики за насърчаване на предприемачеството в ЕС, България и Гърция, разработи Стратегия и План за насърчаване на предприемачеството в трансграничния регион между България и Гърция (2014-2020 г.), както и организационен модел за дейността на регионалните структури в подкрепа на заетостта и предприемачеството.
  • Проект по ОП “Административен капацитет” – “Анализ и оценка на ефективността на обученията и необходими бъдещи действия” с възложител Националното сдружение на общините в Република България (септември 2013 г. - март 2014 г.)
“Евроконсултантс България С.А.” АД разработи методология и извърши оценка на обучения по 17 модула, идентифицира водещи общински експерти и подготви вътрешни правила за работа на новосъздадената експертна мрежа.
  • Проект по ОП “Развитие на човешките ресурси” – “Проучване и анализ на условията на труд в отрасли „Производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло”, „Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” и „Хотелиерство и ресторантьорство”” с възложител Българската търговско-промишлена палата (юли 2013 г. – март 2014 г.)
“Евроконсултантс България С.А.” АД подготви методологията на проучването, разработи 3 секторни анализа с ранжиране на рисковете по отношение на условията на труд, внедри методики за подобряване на условията на труд в трите сектора, както и извърши оценка на ефекта от тяхното прилагане.
  • Проект по ОП “Развитие на човешките ресурси” – “Разработване на наръчник за стартиране на бизнес в България” с възложител Сдружение „Български икономически форум” (август - октомври 2013 г.)
“Евроконсултантс България С.А.” АД подготви Наръчник, представящ юридическа, счетоводна, данъчна и осигурителна информация, както и информация относно инструменти за финансиране на стартиращ бизнес.
  • Проект по Програмата за развитие на селските райони - „Анализ на контролните механизми в Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.” с възложител Министерство на земеделието и храните (август 2012 г. - юни 2013 г.)
“Евроконсултантс България С.А.” АД изготви анализ и оценка на всички действащи системи за вътрешен контрол в Управляващия орган на ПРСР спрямо съответствието им по отношение на всяка мярка от ПРСР.
  • Разработване на Регионален план за развитие на Северозападен район от ниво 2 (2014-2020 г.) с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството (август - декември 2012 г.)
“Евроконсултантс България С.А.” АД разработи социално-икономически анализ, стратегическа рамка за развитие, както и направи обща оценка на финансовите ресурси за постигане на целите на Плана.