НачалоEuroconsultants GroupBg | En Икономическо и регионално развитие

  • Проекти по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България” 2007-2013 г. с възложители РЗИ-Благоевград, РЗИ-Кърджали, МБАЛ “Рокфелер” – гр. Петрич и неправителствени организации (ноември 2013 г. - декември 2015 г.)

“Евроконсултантс България С.А.” АД предостави консултантски услуги за реализацията на инвестиционни проекти в сферата на здравеопазването.

  • Проекти по Програмата за развитие на селските райони (мярка 321 и 322) за общините Годеч и Копривщица (юни 2012 г. - октомври 2015 г.)

“Евроконсултантс България С.А.” АД предостави консултантски услуги за реализацията на общински инвестиционни проекти.

  • Проект по програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” – “Предоставяне на техническа и научна експертиза за създаване и опериране на регионални структури в подкрепа на заетостта и предприемачеството в Смолян и Кърджали” с възложител Българска стопанска камара (юли - ноември 2014 г.)

“Евроконсултантс България С.А.” АД изследва добри практики за насърчаване на предприемачеството в ЕС, България и Гърция, разработи Стратегия и План за насърчаване на предприемачеството в трансграничния регион между България и Гърция (2014-2020 г.), както и организационен модел за дейността на регионалните структури в подкрепа на заетостта и предприемачеството.

  • Проект по ОП “Развитие на човешките ресурси” – “Извършване на Aнализ на текущото състояние и тенденции в развитието на „зелената” икономика на Португалия и на България и подготовка на Наръчник с добри практики” с възложител “Eкобулпак” АД (август - октомври 2013 г.)

“Евроконсултантс България С.А.” АД извърши анализ на националните политики и програми в областта на „зелената” икономика в България и Португалия, стратегическите документи на ниво ЕС и развитието на зелените инвестиции.

  • Подготовка на Общински план за развитие (ОПР) на община Перник за периода 2014-2020 г. с възложител община Перник (март - септември 2013 г.)

“Евроконсултантс България С.А.” АД извърши социално-икономически анализ на община Перник, разработи ОПР 2014-2020 г. и Програма за неговата реализация.